top of page

Algemene Voorwaarden

"Keurig Onderweg": Keurig Onderweg Rijbewijskeuringen, een overkoepelende naam voor een groep zelfstandige artsen met BIG en arbo-certificering, die bevoegd zijn om rijbewijskeuringen uit te voeren.
"Cliënt": de natuurlijke persoon die gebruikmaakt van de diensten van Keurig Onderweg.
"Diensten": de diensten die worden aangeboden door Keurig Onderweg, inclusief maar niet beperkt tot het regelen van afspraken voor rijbewijskeuringen en gerelateerde ondersteuning bij mobiliteit.
"Zelfstandige arts": de individuele arts die is aangesloten bij Keurig Onderweg en bevoegd is om rijbewijskeuringen uit te voeren.

Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Keurig Onderweg en de cliënt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Dienstverlening
Keurig Onderweg treedt op als tussenpersoon tussen cliënten en zelfstandige artsen voor de uitvoering van rijbewijskeuringen. Onze diensten omvatten het regelen van afspraken voor rijbewijskeuringen en gerelateerde mobiliteitsondersteuning. De zelfstandige arts is verantwoordelijk voor de uitvoering van de keuringen en de kwaliteit van de dienstverlening.

Gegevensverwerking en Privacy
Keurig Onderweg verwerkt persoonsgegevens van cliënten met zorg en uitsluitend met hun toestemming. Deze gegevens worden gebruikt voor het faciliteren van keuringsafspraken en worden niet gedeeld met derden zonder voorafgaande toestemming van de cliënt. Cliënten hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Aansprakelijkheid
Keurig Onderweg is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit de dienstverlening van de zelfstandige arts. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de keuringen ligt bij de betreffende zelfstandige arts. Keurig Onderweg zal zich inspannen om een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te leveren, maar kan niet garanderen dat de diensten te allen tijde foutloos of ononderbroken zullen zijn.

Klachtenafhandeling
Cliënten die klachten hebben over de dienstverlening van Keurig Onderweg kunnen deze schriftelijk indienen via het contactformulier op onze website of per e-mail. Klachten worden zo spoedig mogelijk behandeld en cliënten worden op de hoogte gehouden van de afhandeling ervan.

Wijzigingen
Keurig Onderweg behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Cliënten worden geïnformeerd over wijzigingen via de website of per e-mail.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op alle overeenkomsten tussen Keurig Onderweg en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Door gebruik te maken van onze diensten stemt u in met deze Algemene Voorwaarden.

bottom of page